Jesenická rozvojová o.p.s.Jesenická rozvojová o.p.s.

Masarykovo nám. 167
790 01 Jeseník
 info [zav.] jesenicko [teč.] eu  
 tel.: +420-739 386 557


Aktuální výzvy

Zde naleznete jak aktuální, tak již probíhající výzvy

 

Aktuální výzvy

 

Harmonogram výzev 2009-2010

Více na ...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stručný přehled vybraných dotačních výzev připravovaných od září 2010

Více zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční příspěvek na zateplení rodinných domů, výměnu oken a vzdělávání zaměstnanců

Více zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1 IOP

Operační program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.4a Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
Oblast: 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu
Téma:
Cestovní ruch a kulturní dědictví
Příjemce:
Viz text výzvy 

Datum od: 29.6.2010
Datum do: 30.9.2010 

Více zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

Neinvestiční finanční příspěvky do výše 25 tis. Kč poskytované Radou Olomouckého kraje pro rok 2010

Rok výzvy: 2010
Počátek příjmu žádosti: 00.00.0000
Ukončení příjmu žádosti:15.10.2010 

Žadatel:  Podnikatel, NNO

Podpora: Neinvestiční finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje.

Více na ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2010

 

Rok výzvy:                       2010
Počátek příjmu žádosti:   00.00.0000
Ukončení příjmu žádosti:29.10.2010 

Žadatel: Podnikatel,NNO,ostatní

Podpora:  Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje.

Více na ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Operační program Životní prostředí - Oblast podpory 3.2.1.Realizace úspor energie

Tato výzva je určena pro projekty na zateplování veřejných budov a v rámci prioritní osy 3 se jedná už o pátou výzvu. 

Více na ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Integrované systémy nakládání s odpady

 

Rok výzvy:                          2010
Pořadové číslo výzvy:          15
Celkový rozpočet výzvy:     8 mld, z toho na prioritní osu 4 6 mld. korun Počátek příjmu žádosti:      04.01.2010

Ukončení příjmu žádosti:    30.06.2011 - 16:00 h 

Žadatel: NNO, podnikatel, obec, občan, ostatní

Podpora: Regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu (MBÚ) komunálního odpadu (KO) nebo zařízení pro energetické využívání KO - OP Životní prostředí, prioritní osa 4 Individuální i velké projekty

Více na ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Inovace - Inovační projekty IV

Rok výzvy:                       2010
Pořadové číslo výzvy:      4
Celkový rozpočet výzvy:  4,00 mld. CZK

Počátek příjmu žádosti:  01.05.2010

Ukončení příjmu žádosti:30.09.2010
Připravovaná výzva bez záruky

Žadatel: Malý podnik, velký podnik, střední podnik

Podpora: V případě regionů se soustředěnou podporou státu12 je poskytována dotace až do výše 150 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory.

Více na ...

------------------------------------------------------------------------------------------

 Oblast intervence 3.3 - Služby v oblasti zaměstnanosti (aktivita A a B)

Rok výzvy:                      2009
Pořadové číslo výzvy:     4
Celkový rozpočet výzvy: 3.3a) 720 575 294,- Kč (612 489 000,- Kč strukturální fondy, 108 086 294,- Kč státní rozpočet ČR); 3.3b) 240 677 404,- Kč (204 575 794,- Kč strukturální fondy, 36 101 610,- Kč státní rozpočet ČR)
Počátek příjmu žádosti:  11.11.2009
Ukončení příjmu žádosti:30.06.2013

Připravovaná výzva bez záruky 

Žadatel: Ostatní
Podpora: max: 85 % z uznatelných nákladů

Cílem je zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti,rozvoj institucí služeb zaměstnanosti.

Více na ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Rychlé granty z prostředků Fondu místního rozvoje
Pořadové číslo výzvy:      2/09
Počátek příjmu žádosti:   00.00.0000
Ukončení příjmu žádosti: 00.00.0000
Oblast podpory:   Lidské zdroje a vzdělávání > Rozvoj občanské společnosti
Žadatel:
              NNO
Vyhlašovatel:
      Nadace VIA
Podpora:
             max: 30 000,- Kč , max: 100 % 
Nadace VIA vyhlašuje Rychlé granty z Fondu místního rozvoje. Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod. 
Více na …
 ________________________________________________________

Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Podoblast podpory 1.2.1. Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
Pořadové číslo výzvy:        0
Počátek příjmu žádosti:
    00.00.0000
Připravovaná výzva bez záruky!

Oblast podpory:   Infrastruktura a doprava 
Žadatel:               obec, NNO, ostatní
Vyhlašovatel:       ROP
Podpora:              min: 1 000 000,- Kč, max: 100 000 000,- Kč
Zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné služby.
Zajištění kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy v regionu modernizací a integrací jednotlivých druhů dopravy.Tento cíl bude uskutečňován prostřednictvím: zvýšení atraktivity a efektivnosti veřejné dopravy prostřednictvím opatření směřujících k posilování spolupráce a integrace jednotlivých druhů dopravy; zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy výstavbou a modernizací přestupních terminálů a zastávek veřejné dopravy.
Více na ...

                                                                                                                    

Výzva pro předkládní grantových projektů OP LZZ "Sociální ekonomika"
Pořadové číslo výzvy:      30
Počátek příjmu žádosti:   02.03.2009
Ukončení příjmu žádosti: 30.11.2012 – 12:00 hod
Oblast podpory:  3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Žadatel:
            organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR, FO
Vyhlašovatel:
    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Podpora:
            min. 100 000 Kč, max. 4 940 600 Kč, max. 100%
Cílem podpory výzvy č. 30 je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání.
Více na …
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků; Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání v malých a středních podnicích.
Pořadové číslo výzvy:      50
Počátek příjmu žádosti:   16.10.2009
Ukončení příjmu žádosti: 31.12.2012 – 12:00 hod
Oblast podpory:
  Lidské zdroje a vzdělávání 
Žadatel:              
ostatní
Vyhlašovatel:
     MPSV
Podpora:
            max: 100 % z uznatelných nákladů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán
OP LZZ) vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci OP LZZ pro
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Název výzvy: Podpora rozvoje dalšího profesního
vzdělávání v malých a středních podnicích. Zvýšení úrovně odborných znalostí,
dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Rozvoj podnikových
systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních
přístupů. Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců. Motivace
zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace. Posílení
udržitelnosti pracovních míst.
Více na …
                                                                                                                   
Sociální ekonomika
Pořadové číslo výzvy:      30
Počátek příjmu žádosti:   02.03.2009
Ukončení příjmu žádosti: 30.11.2012 - 12:00 h
Oblast podpory:  Lidské zdroje a vzdělávání
Žadatel:
          .   NNO, podnikatel
Vyhlašovatel:     
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Podpora:        i    min: 100 000,- Kč, max: 4 940 600,- Kč, max: 100 %
Cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání.
Více na …
                                                                                             

3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
Pořadové číslo výzvy:        1
Počátek příjmu žádosti:
    14.01.2008
Ukončení příjmu žádosti:   31.12.2013
Oblast podpory:   Volný čas a cestovní ruch > Kultura
Žadatel:               podnikatel, NNO, obec, ostatní
Vyhlašovatel:       OPPS
Podpora:              min: 30 000 EUR, max. 85%
Tato oblast podpory rozpracovává specifický cíl Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva. Podpora je poskytována společným kulturním projektům, je zaměřená na aktivity místních společenství v oblasti rozvoje společenského života, kultury a volnočasových aktivit, jako jsou výstavy, koncerty, osvětové programy. Podporovány jsou nezbytné infrastrukturní projekty, které umožní rozvinout příhraniční spolupráci místních společenství. Dále projekty týkající se: společenských center, kulturních středisek, jiných kulturních a osvětových zařízení, zahrnující: rekonstrukce, modernizace, přestavby nebo úpravy těchto objektů, zlepšení jejich vybavenosti včetně doprovodné technické infrastruktury a příslušných ploch, na kterých se nacházejí. Spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit.

                                                                                                                    
1.1 Posilování dostupnosti
Pořadové číslo výzvy:        1
Počátek příjmu žádosti:
    14.01.2008
Ukončení příjmu žádosti:   31.12.2013
Oblast podpory:   Tvorba partnerství - NETWORKING > Přeshraniční
Žadatel:               podnikatel, NNO, obec, ostatní
Vyhlašovatel:       OPPS
Podpora:              min: 30 000 EUR, max. 85%
Tato oblast podpory rozpracovává specifický cíl Zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční oblasti. Oblast podpory se zaměří na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí (např. silnice, modernizace železniční infrastruktury s cílem zlepšit bezpečnost nebo zvětšit dopravní dostupnost území, adaptace hraniční infrastruktury pro nové účely, parkoviště s významem pro cestovní ruch), zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných dopravních systémů (veřejná doprava apod.), rozvoj informačních a komunikačních technologií. Cílem je zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční oblasti.


Jesenická rozvojová o.p.s.


2007 © All right reserved - Jesenická rozvojová o.p.s. | Created by VOGO | powered by JOOMLA! login