Jesenická rozvojová o.p.s.Jesenická rozvojová o.p.s.

Masarykovo nám. 167
790 01 Jeseník
 info [zav.] jesenicko [teč.] eu  
 tel.: +420-739 386 557


Dokumenty :

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

 

Statut :

PREAMBULE

Tento statut obecně prospěšné společnosti Jesenická rozvojová o.p.s. (dále jen: společnost) byl vypracován a vydán na podkladu potřeby společnosti a k naplnění ustanovení § 13 zákona č. 248/95 Sb.

Statut obsahuje základní údaje o společnosti a dále údaje, které podrobněji upravují vnitřní organizaci společnosti. Údaje jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 248/95 Sb. a s údaji v zakladatelské smlouvě společnosti ze dne 1.6.2006

Statut vydala a schválila správní rada společnosti, a to v Jeseníku dne 20. února 2007

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. JMÉNO, SÍDLO, VZNIK A PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Jméno společnosti je " Jesenická rozvojová o.p.s.".

Sídlo společnosti je Jeseník, Masarykovo nám.167/1, PSČ 790 01

Společnost byla založena zakládací smlouvou uzavřenou zakladateli dne 1.6.2006, a to v souladu s § 4 zákona č. 248/1995 Sb.

Společnost vznikla v souladu s § 5 zákona č. 248/1995 Sb. 23. srpna 2006, kdy byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu - vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Společnost je právnickou osobou ve smyslu zákonů ČR, založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. za účelem poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Jednání jménem společnosti a zavazování se za společnost upravuje část III. tohoto statutu.

2. ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Zakladateli společnosti jsou:

Okresní Agrární komora ( OAK)
Masarykovo náměstí 159
790 01 Jeseník
IČ 253 50 854
Zastoupená: Ing.Marií Bubíkovou

Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ)
Lipová Lázně 396, 790 61
IČ 48427870
Zastoupené : Ing.Lubomírem Žmolíkem

Mikroregion Jesenicko,
dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb o obcích,
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník,
IČ 70970670
Zastoupený: MUDr. Jiřím Staňou

Ing. Michal Procházka
Supíkovice 223
790 51

Ing. Václav Pták
Ke Koupališti 179
330 11 Třemošná

MUDr. Jiří Staňa
Bezručova 648/23
790 01 Jeseník

3. DOBA TRVÁNÍ, ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.

Pro zrušení, likvidaci a zánik společnosti jsou platná ustanovení Hlavy III, §7, §8 a §9 zákona č. 248/95 Sb., s výjimkou ustanovení §8 odst. 1 a) a b), relevantních pro společnost založenou na dobu určitou resp. do dosažení účelu založení.

II. ČINNOST SPOLEČNOSTI

1. DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Společnost bude vykonávat činnost:

Rozvoj měst a obcí Jesenicka, především pak služeb pro naplňování strategických rozvojových dokumentů, a to včetně :

 • administrativních, publikačních, výchovně vzdělávacích, osvětových aktivit apod.

 • přípravy, poradenství, zpracování a řízení projektů a fundraisingových aktivit

 • provádění marketingových průzkumů, pro svou potřebu a dle potřeby pro
  podnikatelskou sféru, NNO a veřejnou správu

 • podpora akcím a projektům obecného a prospěšného významu

 • pořádání společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí.

2. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 • společnost obecně prospěšnou činnost realizuje v tom pořadí, jak jsou na její aktivity vznášeny požadavky, a v rozsahu kapacitních dispozic.
 •  
  • nabídka služeb se prezentuje v mediích a komunikačních sítích, v nabídkových materiálech společnosti, prostřednictvím orgánů a institucí veřejné správy a samosprávy zveřejňuje se v provozním sídle společnosti.

  • služby nebo jejich části jsou vykonávány podle jejich povahy, a to:

   • členy a zaměstnanci společnosti

   • prostřednictvím k tomu způsobilých osob (zejména pak činnosti, k jejichž výkonu se vyžadují zvláštní podmínky, popřípadě způsob jejich provádění)

    • externími spolupracovníky společnosti

    • podnikatelskými subjekty

    • orgány a institucemi veřejné správy a samosprávy

   • prostřednictvím organizací neziskového sektoru a s pomocí dobrovolníků

 • služby společnosti jsou poskytovány bezúplatně i za úplatu, v případě opakujících se činností pak podle ceníku služeb. Ceny služeb mohou být stanoveny i tak, že pokryjí náklady na jejich poskytnutí jen částečně. Služby společnosti mohou být hrazeny nebo spolufinancovány z veřejných prostředků a soukromých grantů. Ceník služeb je veřejně přístupný, a to nejméně v provozním sídle společnosti.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou správní rada, ředitel společnosti a dozorčí rada.

a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel

Čl. I

Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti
 2. Správní rada má 5 členů
 3. Členy správní rady jmenuje zakladatel
 4. Funkční období člena správní rady je tříleté
 5. Prvními členy správní rady jsou:
  Ing. Michal Procházka, Supíkovice 223, 790 51
  Ing. Lubomír Žmolík, Lipová - Lázně 323, 790 61 Lipová Lázně
  MUDr. Jiří Staňa, Bezručova 648/23, 790 01 Jeseník
  Jan Konečný, Písečná 283, 790 82
  Miroslav Kocián, Ves Bílá Voda 2, 790 69 Bílá Voda
 6. Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
 7. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
 8. Správní rada jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady.
 9. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti, s výjimkou těch, které zákon č. 248/1995 Sb. svěřuje výlučně správní radě.
 10. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:
  • vydávání a změnách norem společnosti,

  • rozsahu plných mocí ředitele společnosti,

  • jmenuje likvidátora

  • změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,

  • koncepci akcí zajišťovaných společností,

  • ceníku služeb.
 11. Správní rada se svolává alespoň čtyřikrát ročně.

 12. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů správní rady.

 13. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

 14. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.

 15. První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti.

Čl. II

Dozorčí rada

 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

 2. Dozorčí rada má 5 členů

 3. Funkční období dozorčí rady je tříleté

 4. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel

 5. Prvními členy dozorčí rady jsou:
  Mgr. Petr Procházka, Dukelská 1243/18, 790 01 Jeseník
  Ing. Marie Bubíková, Lipová - lázně 111, 790 61 Lipová-lázně
  Ing. Jaromír Latner, CSc, Skupova 1291, 790 01 Jeseník
  Jindřich Jermář, Sportovní 194, 790 82 Česká Ves
  František Kadlec, Skorošice 104, 790 65 Jeseník

 6. Dozorčí rada :

  1. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,

  2. alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,

  3. dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a případných dalších norem činnosti společnosti.

 7. Dozorčí rada je oprávněna

  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.

  2. svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

 8. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

 9. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakládací listiny a případných dalších norem společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Čl. III

Ředitel společnosti

 

 1. Ředitele společnosti jmenuje správní rada

 2. Správní rada je oprávněna ředitele z jeho funkce odvolat.

 3. Výši odměny ředitele stanoví správní rada.

 4. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se schůzí správní rady s hlasem poradním.

 5. Ředitel jedná a zavazuje se jménem společnosti a zodpovídá za společnost jako její statutární zástupce v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

1. Úvodní ustanovení
 1. Hospodaření společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 248/95 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy.
 2. Vedení dokumentace o hospodaření a nakládání s ní zabezpečuje ředitel společnosti.
 3. Podrobnosti vedení dokumentace o hospodaření a nakládání s ní určuje správní rada.
2. Jmění a majetek společnosti
 1. Pro tvorbu jmění společnosti dále platí ustanovení §4 zákona č. 248/95 Sb.
 2. Jmění netvoří finanční prostředky a jiná plnění přijatá v souvislosti s poskytováním služeb nebo doplňkovou činností.
3. Nakládání s finančními prostředky společnosti
 1. Použít finanční prostředky společnosti je možné pouze pro účely související s plněním jejího poslání, především pak pro tyto účely:
  • úhrada výdajů na zajištění služeb hlavní činnosti společnosti a doplňkové činnosti včetně vybavení sídla společnosti
  • úhrada provozních nákladů společnosti a sídla společnosti (nájemné energie, vodného, stočného, telekom. poplatků a jiných služeb spojů, ap.)
  • údržba a úklid prostor
  • rozšiřování objemu a kvality poskytovaných služeb vč. zřizování a vybavování pracovišť
  • zvyšování kvalifikace a úhrada nákladů s tím spojených
 2. O použití finančních prostředků společnosti rozhoduje správní rada, v rozsahu správní radou daných pravomocí ředitel společnosti.
4. Hospodářský výsledek
 1. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů ani zaměstnanců společnosti a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena.
 2. O použití hospodářského výsledku při dodržením podmínky uvedené v bodě a) rozhoduje správní rada společnosti v rámci podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
5. Likvidační zůstatek

Při likvidaci společnosti se likvidační zůstatek vypořádá dle zákona č. 248/95 Sb. a zakládací smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ DOPLŇUJÍCÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Schůze správní rady a dozorčí rady svolávají jimi zvolení zástupci rad, a to prokazatelným způsobem.
 2. Jednání a rozhodování rad pořizování zápisů a další náležitosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 248/95 Sb. a v podrobnostech zakládací listinou společnosti a případně dalšími interními směrnicemi, které si rady dle potřeby vytvoří. Způsob ukládání a doručování zápisů stanoví správní rada.
 3. O případných změnách a doplňcích statutu rozhoduje správní rada. Dokument o změnách popř. doplňcích se připojí k tomuto statutu jako jeho nedílná příloha. V případě podstatnějších změn vydá správní rada nový statut.
 4. Záležitosti, které neupravuje zákon č. 248/95 Sb. ani zakládací listina společnosti ani tento statut nebo jiné interní předpisy přijaté společností se řídí relevantními právními normami České republiky platnými ke dni vzniku společnosti a popř. společenskými zvyklostmi.
 5. Kopii statutu společnosti vyvěsí správní rada v kanceláři sídla společnosti.
 6. Tento statut byl vyhotoven v jednom originálním exempláři, který bude trvale uložen v sídle společnosti. Správní rada společnosti zajistí zhotovení kopií tohoto statutu a předání těchto kopií zakladatelům, všem členům správní rady a všem členům dozorčí rady.

{mospagebreak title=Zakládací smlouva}

 

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Okresní Agrární komora ( OAK)

Masarykovo náměstí 159

790 01 Jeseník

IČ 253 50 854

Zastoupená: Ing.Marií Bubíkovou

Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ)

Lipová Lázně 396, 790 61

IČ 48427870

Zastoupené : Ing.Lubošem Žmolíkem

Mikroregion Jesenicko,

dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb o obcích,

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník,

IČ 70970670

Zastoupený: Ing.Jiřím Krátkým

Ing. Michal Procházka

Supíkovice 223

790 51

Ing. Václav Pták

Ke Koupališti 179

330 11 Třemošná

MUDr. Jiří Staňa

Bezručova 648/23

790 01 Jeseník

jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. tuto

 

ZAKLÁDACÍ SMLOUVU

Čl. I

Název a sídlo společnosti

Název: Jesenická rozvojová, o.p.s.

Užívá se celý nebo ve zkrácené podobě: JR, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám.167/1, 790 01 Jeseník

Čl. II

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

Čl. III

Druh poskytovaných služeb

 

Společnost bude vykonávat činnost:

 

Rozvoj měst a obcí Jesenicka, především pak služeb pro naplňování strategických rozvojových dokumentů, a to včetně :

- administrativních, publikačních, výchovně vzdělávacích, osvětových aktivit apod.

- přípravy, poradenství, zpracování a řízení projektů a fundraisingových aktivit

- provádění marketingových průzkumů, pro svou potřebu a dle potřeby pro
podnikatelskou sféru, NNO a veřejnou správu

- podpora akcím a projektům obecného a prospěšného významu

- pořádání společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí.

 

Čl. IV

Podmínky poskytování služeb

- společnost obecně prospěšnou činnost realizuje v tom pořadí, jak jsou na její
aktivity vznášeny požadavky, a v rozsahu kapacitních dispozic.

- nabídka služeb se prezentuje v mediích a komunikačních sítích, v nabídkových
materiálech společnosti, prostřednictvím orgánů a institucí veřejné správy a
samosprávy zveřejňuje se v provozním sídle společnosti.

- služby nebo jejich části jsou vykonávány podle jejich povahy, a to:

 • členy a zaměstnanci společnosti
 • prostřednictvím ktomu způsobilých osob (zejména pak činnosti, k jejichž
  výkonu se vyžadují zvláštní podmínky, popřípadě způsob jejich provádění)

- externími spolupracovníky společnosti

- podnikatelskými subjekty

- orgány a institucemi veřejné správy a samosprávy

 • prostřednictvím organizací neziskového sektoru a s pomocí dobrovolníků

- služby společnosti jsou poskytovány bezúplatně i za úplatu, v případě
opakujících se činností pak podle ceníku služeb. Ceny služeb mohou být
stanoveny i tak, že pokryjí náklady na jejich poskytnutí jen částečně. Služby
společnosti mohou být hrazeny nebo spolufinancovány z veřejných prostředků

a soukromých grantů. Ceník služeb je veřejně přístupný, a to nejméně

v provozním sídle společnosti.

 

 

Čl. V

Orgány společnosti

 

a) správní rada
b) dozorčí rada

c) ředitel

 

Čl. VI

Správní rada

 

 1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti
 2. Správní rada má 5 členů
 3. Členy správní rady jmenuje zakladatel
 4. Funkční období člena správní rady je tříleté
 5. Prvními členy správní rady jsou:

Ing. Michal Procházka

Supíkovice 223

790 51

Ing. Lubomír Žmolík

Lipová Lázně 323

790 61 Lipová Lázně

 

MUDr. Jiří Staňa

Bezručova 648/23

790 01 Jeseník

Jan Konečný

Písečná 283

790 82

Miroslav Kocián

Ves Bílá Voda 2

790 69 Bílá Voda

r.č. 671002/1494

 

 1. Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
 2. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
 3. Správní rada jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady.
 4. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti, s výjimkou těch, které zákon č. 248/1995 Sb. svěřuje výlučně správní radě.
 5. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:
 • vydávání a změnách norem společnosti,
 • rozsahu plných mocí ředitele společnosti,
 • jmenuje likvidátora
 • změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,
 • koncepci akcí zajišťovaných společností,
 • ceníku služeb.
 1. Správní rada se svolává alespoň čtyřikrát ročně.
 2. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů správní rady.
 3. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 4. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.
 5. První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti.

 

Čl. VII

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí rada má 5 členů
 3. Funkční období dozorčí rady je tříleté
 4. První členy dozorčí rady jmenuje zakladatel
 5. Další členy jmenuje zakladatel
 6. Prvními členy dozorčí rady jsou:

Mgr. Petr Procházka

Hlavní 214

790 84 Mikulovice

r.č. 630501/2241

Ing. Marie Bubíková

Lipová - lázně 111

790 61 Lipová-lázně

Ing. Milena Novotná

Janského 63

790 81 Česká Ves

Jindřich Jermář

Sportovní 194

790 82 Česká Ves

František Kadlec

Skorošice 104

790 65 Jeseník

 1. Dozorčí rada :
  a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
  c) dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a případných dalších norem činnosti společnosti.
 2. Dozorčí rada je oprávněna

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.
b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

 1. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 2. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakládací listiny a případných dalších norem společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Čl. VIII

Ředitel společnosti

 1. Ředitele společnosti jmenuje správní rada
 2. Správní rada je oprávněna ředitele z jeho funkce odvolat.
 3. Výši odměny ředitele stanoví správní rada.
 4. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se schůzí správní rady s hlasem poradním.
 5. Ředitel jedná a zavazuje se jménem společnosti a zodpovídá za společnost jako její statutární zástupce v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.

 

Čl. IX

Základní vklad

 1. Společnost se zakládá bez základního vkladů.

 

Čl. X

Výroční zpráva

 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.
 2. Výroční zpráva společnosti je zveřejňována tak, že je veřejnosti volně přístupná v provozním sídle společnosti v úředních hodinách, o čemž společnost vyrozumí veřejnost v regionálním tisku. První výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti musí být uveřejněna nejpozději do
  18 měsíců od vzniku společnosti.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
 2. Tato smlouva je vyhotovena v 9 stejnopisech, z nichž čtyři budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, jeden náleží zakladatelům, a jeden bude založen v dokumentaci společnosti.

 

V Jeseníku dne 1.6.2006

 

....................................... ..................................

Okresní Agrární komora Ing. Michal Procházka

zast. Ing. Marií Bubíkovou

 

.......................................... ..................................

Sdružení měst a obcí Jesenicka Ing. Václav Pták

zast. Ing. Lubošem Žmolíkem

 

.......................................... ...............................

Mikroregion Jesenicko MUDr. Jiří Staňa

zast. Ing. Jiřím Krátkým

2007 © All right reserved - Jesenická rozvojová o.p.s. | Created by VOGO | powered by JOOMLA! login