Jesenická rozvojová o.p.s.Jesenická rozvojová o.p.s.

Masarykovo nám. 167
790 01 Jeseník
 info [zav.] jesenicko [teč.] eu  
 tel.: +420-739 386 557


Smlouva o reklamě

uzavřená v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku mezi smluvními stranami :

 

1. Poskytovatel:

 

Obchodní jméno: Jesenická rozvojová o.p.s.

Se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01

IČ 277 76 743

Zaps. v rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, č. vložky 229

Zastoupená: Ing.Václavem Ptákem

Bank. spoj. ČSOB Jeseník č.ú. 214221722 / 0300

( dále jen poskytovatel )

Tel.: +420 584 459 514

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

(dále jen poskytovatel)

a

 

2. Zájemce:

 

Obchodní jméno:

Sídlo:

Zastoupen:

Zaps.

IČ:

DIČ:

Tel..:

Fax:

E-mail:

Bank. spojení:

( dále jen zájemce )

 

I.

Předmět smlouvy

Reklama na internetových stránkách www.jesenicko.eu formou banneru v sekci návštěvník.

 

Poskytovatel se zavazuje pro zájemce zřídit na svých internetových stránkách banner vztahujících se k předmětu smlouvy.

Zájemce si zajistí zhotovení banneru v předepsaných rozměrech a dle technické specifikace dodané zhotovitelem ( formáty JPG, GIF, PNG i flash,

rozměry 138x49px, velikost do 10kB).

V případě, že bude zájemce požadovat po poskytovateli zhotovení banneru, cena za toto zhotovení bude dohodnuta dle rozsahu náročnosti díla.

Bannery budou umístěny na reklamních plochách - www.jesenicko.eu v sekci návštěvník.
Objednatel dodá bannery na CD nejpozději do ......... 2010 na CD do kanceláře JR o.p.s. Instalaci banneru v určeném prostoru zajistí poskytovatel.

II.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne ...... 2010 do 31.12.2010. Po uplynutí této doby lze po dohodě smluvních stran trvání smlouvy prodloužit uzavřením dodatku ke smlouvě.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel je povinen provádět reklamu dle této smlouvy řádně a včas, udržovat reklamní plochy v náležitém stavu. Objednatel má právo kontroly stavu bannerů. V případě nefunkčnosti banneru je poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat objednatele.

 

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. IV této smlouvy delší než 30 dní je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a reklamy objednatele ze všech reklamních ploch uvedených v čl. I této smlouvy odstranit. Tím není dotčeno právo poskytovatele na úplatu za reklamu prováděnou do zániku smlouvy a na úhradu úroku z prodlení se zaplacením faktur.

IV.

Výše úplaty a způsob její úhrady

 

Smluvní strany se dohodly dle zákona č. 526/90 Sb., že zájemce bude platit poskytovateli za provádění reklamy podle této smlouvy úhradu ve výši 500,- Kč/měsíc včetně DPH (slovy: pětsetkorunčeských).

Splatnost dohodnuté částky je do 10. dne daného měsíce na základě zaslané faktury.

V.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoli za nevýhodných podmínek nebo v tísni, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom.


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Změny a dodatky smlouvy musí mít písemnou formu.


V Jeseníku dne ...................... 2010

........................ ..............................

2007 © All right reserved - Jesenická rozvojová o.p.s. | Created by VOGO | powered by JOOMLA! login