Jesenická rozvojová o.p.s.Jesenická rozvojová o.p.s.

Masarykovo nám. 167
790 01 Jeseník
 info [zav.] jesenicko [teč.] eu  
 tel.: +420-739 386 557


Tisková zpráva

Motto: „Spojovat, rozvíjet, tvořit"

Myšlenka sjednotit rozvoj Jesenicka do jedné zastřešující organizace byla projednávána v mnoha organizacích a na různých jednáních od roku 1998. Za působení Mgr. Jaroslava Kabilky v Mikroregionu Jesenicko (dále jen MR Jesenicko) se tato myšlenka opět aktualizovala, ale následný sled událostí znovu oddálil realizaci tohoto záměru o tři roky.

Na podzim roku 2005 byly znovu učiněny kroky k založení sjednocující organizace a v srpnu 2006 byla založena Jesenická rozvojová o.p.s. (dále JR o.p.s.), jako nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je nacházet příležitosti, rozvíjet je a využívat pro rozvoj Jesenicka. Jejími zakladateli jsou MR Jesenicko, Sdružení města a obcí Jesenicka (dále jen SMOJ), Agrární komora a tři fyzické osoby.

Po volbách - s nástupem nového vedení města - byla diskutována i otázka regionálního rozvoje. Vznik JR o.p.s. je tak v souladu s Programovým prohlášením Rady města Jeseníku pro volební období 2006 - 2010, kde je v bodě Rozvoj města a podnikání jasně deklarovaná podpora činnosti Místní akční skupiny a JR o.p.s..

Propojení města Jeseník a ostatních aktérů regionálního rozvoje na Jesenicku (MR Jesenicko, SMOJ, Jesenické místní akční skupiny JEMAS, a dále Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, Krajského úřadu Olomouc, podnikatelů, NNO, zájmových sdružení, atd.), povede k zefektivnění komunikace, sjednocení, podpoře a realizaci rozvojových projektů jak města, tak i regionu. V neposlední řadě také dojde ke zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků, jelikož JR o.p.s. obstarává veškerou administrativu pro MR Jesenicko, SMOJ a JEMAS, a dále plní funkci koordinační, iniciační, strategickou a výkonnou.

Cílem je vzájemné sladění a propojení strategických cílů na území města/regionu a získání finančních prostředků na projekty z ROP, LEADER, Přeshraniční spolupráce a dalších zdrojů EU v období 2007 - 2013.

Do působení JR o.p.s. spadá i rozvoj cestovního ruchu na Jesenicku a zde je snaha zapojit do nově vzniklého systému i Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které má cestovní ruch na Jesenicku rozvíjet. Otázka regionálního rozvoje a jeho koordinace je jedna z nosných otázek dalšího rozvoje regionu, a to nejen k možnostem čerpání zdrojů z EU.

Naší vizí šetrného cestovního ruchu je zážitková turistika a propagace regionu. S tím souvisí tvorba produktových balíčků, pozitivní propagace v širším měřítku a zasíťování místních služeb tak, aby si nekonkurovaly, ale spolupracovaly.

Do regionálního rozvoje samozřejmě patří i rozvoj venkova. Tuto oblast má ve své kompetenci JEMAS, která se také aktivně zapojila do nově vzniklého systému. Manažer JEMAS má kancelář spolu s JR o.p.s. v nově vzniklém Multifunkčním obchodním centru Alkron (dále jen MFC), čímž dochází k úzkému propojení a koordinaci prací těchto subjektů. Společně s JR o.p.s. vypracovala JEMAS projekt „Zelená pro harmonický venkov", který byl podán na Ministerstvo zemědělství ČR v rámci výzvy LEADER 2007 ČR.

Sídlo JR o.p.s. v MFC na Masarykově náměstí má mnoho výhod. Především v něm sídlí Informační centrum Jesenicka, které je součástí JR o.p.s., a představuje tak strategické místo v centru města i regionu - a to nejen kvůli dostupnosti, jednoduchému parkování a lehké orientaci, ale také díky snadné komunikaci s turisty a návštěvníky.

Filozofií JR o.p.s. není dělat práci „od stolu" v kanceláři, ale chodit po Jesenicku s otevřenýma očima a s chutí naslouchat. Od samého počátku nám bylo dáno do vínku spolupracovat a spojovat aktéry regionálního rozvoje na Jesenicku a tím dosáhnout prosperity regionu.

Ing. Václav Pták
ředitel JR o.p.s.

2007 © All right reserved - Jesenická rozvojová o.p.s. | Created by VOGO | powered by JOOMLA! login